జెర్డాన్ చెట్టు కప్పచిత్రం: యూట్యూబ్

2010 లో శాస్త్రవేత్తలు దానిని కనుగొనే ముందు 140 సంవత్సరాల పాటు అంతరించిపోని గుడ్లను దాని టాడ్‌పోల్స్‌కు తినిపించే వింత అలవాటు ఉన్న జెర్డాన్ చెట్టు కప్ప, భారతదేశంలో మూడేళ్ల అన్వేషణ తర్వాత అంతుచిక్కని జీవిని పరిశోధకుల బృందం గుర్తించింది.

కప్ప బహుశా గుర్తించబడలేదు ఎందుకంటే ఇది శాస్త్రవేత్తలచే సరిగా అధ్యయనం చేయని ప్రాంతాలలో నివసిస్తుంది మరియు ఇది దాదాపు 20 అడుగుల ఎత్తైన చెట్లలో తన ఇంటిని చేస్తుంది, అంచు ప్రకారం .